Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Het toepassingsgebied

Lildevco s-BVBA, hierna genoemd Lildevco.
Lildevco ontwikkeld software/webapplicaties voor KMO’s.
Lildevco heeft de volgende diensten ontwikkeld:

 • Mijnledenlijst
 • Standaardwebsite

Bovenstaande opsomming kan steeds gewijzigd worden indien Lildevco nieuwe diensten aanbiedt. Bovenstaande opsomming noemen we hierna de diensten.

Elke relatie tussen Lildevco en de klant zal beheerst worden door de algemene voorwaarden zoals die in dit document opgetekend worden.

Door de diensten/producten te bestellen of een overeenkomst te sluiten met Lildevco erkent de klant de algemene voorwaarden en de gegevensverwerkingsovereenkomst – die op de website ter beschikking worden gesteld – gelezen te hebben en beide hierbij te aanvaarden. De algemene voorwaarden prevaleren altijd op de voorwaarde en bepalingen van de klant, zelfs wanneer deze vermelden dat zij de enige geldende voorwaarden zijn.

De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden of eender welk deel ervan doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van ongeldigheid zullen de partijen onderhandelingen aanknopen om de ongeldige bepaling te vervangen door een gelijkwaardige bepaling in overeenstemming met de geest van deze servicevoorwaarden. Mochten de partijen daarbij niet tot een akkoord komen, dan kan de bevoegde rechtbank de ongeldige bepalingen aanpassen naar wat (wettelijk) toegestaan is.

De (herhaalde) niet-uitoefening door Lildevco van eender welk recht kan alleen als het dulden van een bepaalde situatie opgevat worden en kan niet tot een verval van rechten leiden.

Voorliggende algemene voorwaarden zullen geen invloed hebben op de wettelijk verplichte rechten die aan de consument-Klant toegekend worden krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

Lildevco behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden naar eigen goeddunken aan te passen door een wijziging op haar website aan te brengen. Lildevco verbindt zich er echter wel toe om de klant hiervan in kennis te stellen door binnen de 5 werkdagen na de aanpassing voorgaand aan de toepassing van de gewijzigde algemene voorwaarden aangekondigd op haar website te plaatsen en/of via een e-mail naar de klant.

Deze algemene voorwaarden moeten samen met de Privacyverklaring van Lildevco gelezen worden en kunnen te allen tijde op de website geraadpleegd worden.

Artikel 2 – Aanbod:

Alle aanbiedingen, mededelingen en nieuwsbrieven van Lildevco en andere mogelijke advertenties alsook de aankondigingen op de website zijn niet-bindend en kunnen door de klant alleen maar beschouwd worden als een uitnodiging tot het bestellen van de Diensten, tenzij er iets anders gespecifieerd zou zijn.

Elk aanbod zal slechts geldig zijn voor (i) een specifiek order en zal dus achteraf niet automatisch van toepassing zijn op navolgend order, alsook voor (ii) de termijn die in het aanbod vermeld wordt.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst:

Alle aanbiedingen en offertes door Lildevco, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Een overeenkomst wordt alleen van kracht na een elektronische bevestiging (e-mail) of op het moment dat Lildevco de diensten ter beschikking stelt van de klant.

De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Lildevco steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

De Klant verklaart zich akkoord met de creatieve en technische invulling van het project door Lildevco, dat in samenspraak tussen hen beiden is vastgelegd

Mocht de potentiële klant de diensten van Lildevco willen bestellen, dan dient de klant contact op te nemen met Lildevco per e-mail. (sales@lildevco.be)

De klant verklaart en garandeert in elk geval dat (i) alle gegevens (registratie)informatie volledig, waar en correct is en dat (ii) hij er ook voor zal zorgen dat dergelijke informatie correct blijft.

Lildevco zal te allen tijde het recht hebben om bijkomende informatie over de klant, zijn activiteiten of zijn kredietwaardigheid te vragen. (i) Mocht dergelijke gevraagde informatie niet meegedeeld worden, (ii) mocht Lildevco twijfelen aan de identiteit van de klant of (iii)mochten er aanwijzingen zijn dat de klant van plan is om de diensten zelf door te verkopen, zal Lildevco het recht hebben om de uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorten. Een weigering om de diensten te verstrekken, zal de klant nooit enig recht geven om eender welke vorm van compensatie of schadevergoeding te eisen.

Artikel 4 – Levering:

Na het sluiten van de overeenkomst zal de klant toegang krijgen tot de diensten in de vorm van software as a servive (SaaS). Een dergelijk recht op toegang houdt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van de diensten in.

Het online komen van de standaard website, het ontvangen van de inlog gegevens zal als levering van de diensten beschouwd worden.

Bij levering wordt de klant geacht een initiële controle uit te voeren. De klant is verplicht om Lildevco binnen de 48 uur na levering te informeren over eender welke non-conformiteit door het versturen van een e-mail (info@lildevco.be).

Indien er geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijn van 48uur, wordt de klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.

Artikel 5 – Prijzen:

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

De in de aanbiedingen van Lildevco weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren.

De prijzen van volgende producten:

 • Standaard website
 • Mijnledenlijst

worden ook op de website weergegeven. De prijzen voor alle extra diensten/ uitbreidingen zullen meegedeeld worden in de aanbieding/offerte.

Onder geen beding garandeert Lildevco dat ze haar prijzen gedurende een welbepaalde periode zal handhaven, aangezien dit afhangt van de marktstructuur, en verder waarborgt ze al evenmin dat ze in elk land waarin ze actief is, dezelfde prijzen zal hanteren. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/onderdelen, socialezekerheidsbijdragen en overheidslasten, verzekeringspremies, kosten van materialen, wisselkoersen en/of andere kosten, is Lildevco bij een verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig op te trekken en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

Mocht ze haar prijzen inderdaad verhogen, dan verbindt Lildevco er zich toe om haar bestaande Klanten hiervan minstens één maand vóór de toepassing van de nieuwe prijzen op de hoogte te brengen via een mededeling en/of e-mail van Lildevco.

Eventuele commerciële kortingen op de gebruikelijke prijzen die mondeling (bijv. per telefoon) worden toegekend, moeten schriftelijk (bijv. op de bijbehorende factuur) worden bevestigd om geldig te zijn. De klant erkent dat deze kortingen alleen van toepassing zijn in overeenstemming met de richtlijnen en voorwaarden die hieromtrent uitdrukkelijk zijn vermeld. Dergelijke kortingen worden geacht eenmalig te worden toegekend voor de initieel overeengekomen termijn. Iedere andere praktijk dient te worden beschouwd als een commerciële geste vanwege Lildevco en geldt slechts zolang deze niet door Lildevco wordt herroepen. De klant erkent dat kortingen (alsook enige andere promotionele geschenken) niet cumuleerbaar zijn, persoonlijk van aard zijn en nooit aanleiding kunnen geven tot verworven rechten.

Artikel 6 – Betaling:

Door de diensten te bestellen, stemt de klant er uitdrukkelijk mee in om elektronisch gefactureerd te worden door Lildevco.

Lildevco verbindt er zich toe om haar klanten per maand, op de eerste dag van de maand, te factureren. Altijd voor de start van de respectivelijke termijn.
Indien de eerste dag van de maand een zaterdag of een zondag is zal de facturatie plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.

Er zal een factuur verzonden worden naar het (elektronische) adres dat door de klant opgegeven werd bij het bestellen van de diensten. De klant verbindt er zich toe om Lildevco zo snel mogelijk te informeren over eender welke wijzigingen ter zake.

Tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd, worden de facturen van Lildevco automatisch en volledig geïnd door Lildevco via domiciliëring op de factuurdatum. Voor zover een inning via domiciliëring onmogelijk is, moet het gefactureerde bedrag binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaald worden.

De financiële gegevens van de klant die deze ingaf in het kader van een betaling, worden uitsluitend uitgewisseld tussen de externe partner en de desbetreffende financiële instellingen. Lildevco heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.

Facturen kunnen enkel rechtsgeldig door de klant betwist worden via e-mail (facturen@lildevco.be) binnen 7 kalenderdagen na de factuurdatum, met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en de gedetailleerde redenen. Een dergelijke betwisting ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling.

De onvoorwaardelijke betaling door de klant van het factuurbedrag wordt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur beschouwd.

Als de klant de overeenkomst opzegt dan zullen de reeds aan Lildevco betaalde bedragen door Lildevco gehouden en niet terugbetaald worden.

Artikel 7 – Gevolgen van niet- of laattijdige betaling:

Op elke factuur die niet volledig of gedeeltelijk betaald werd door de klant op de vervaldatum, zal de Klant – van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling – verwijlinteresten verschuldigd zijn ten belope van 1% per maand achterstand. Een reeds gestarte maand zal daarbij als een volledige maand meetellen. Het aldus verschuldigde bedrag zal bovendien nog verhoogd worden met alle door Lildevco betaalde inningskosten in het kader van de inning van de schuld, plus 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150 (excl. btw) bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan het recht van Lildevco om een hogere vergoeding te eisen.

Verder behoudt Lildevco zich tevens het recht voor om (tijdelijk) de toegang tot de diensten op te schorten, totdat ze de feitelijke en volledige betaling van de klant ontvangen heeft. Voorts kan Lildevco de volledige bestelling (of een deel ervan) ook als geannuleerd beschouwen, als voormelde betaling niet plaatsvond, ook al werd de tegenpartij hiervoor formeel in gebreke gesteld. En tot slot heeft Lildevco eveneens het recht om een vaste schadevergoeding van 20% van de prijs (exclusief btw) te eisen, met een minimum van 100 euro, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan haar recht om een grotere schadevergoeding te vragen, mocht het bewijs geleverd kunnen worden dat de schade die ze leed, daadwerkelijk groter was.

Dit alles zal trouwens eveneens tot gevolg hebben dat alle overige facturen van Lildevco aan de Klant meteen zullen komen te vervallen en betaald zullen moeten worden, zelfs al waren ze in wezen nog niet vervallen, en dat alle toegestane betalingstermijnen niet langer van toepassing zullen zijn. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

Artikel 8 – Gebruik van de diensten:

Zolang deze overeenkomst van kracht blijft, kan de klant gebruik maken van de diensten. De klant erkent dat alleen zijn beheerders en gebruikers de diensten mogen gebruiken.
De klant zal ten volle verantwoordelijk zijn voor het naleven van deze algemene voorwaarden.

De klant stemt ermee in om geen misbruik te maken van de inloggegevens. Dat betekent dat hij volgende niet zal doen, zonder dat deze lijst daarom uitputtend bedoeld is:

 • De diensten verkopen, doorverkopen, er een licentie of sublicentie op toekennen, ze verhuren,leasen of verspreiden.
 • De diensten kopiëren, wijzigen, vertalen of er afgeleide werken van maken.
 • Het (laten) reverse – engineeren van de diensten.
 • De diensten gebruiken om illegale activiteiten te ondernemen of te promoten.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom:

De klant erkent uitdrukkelijk dat Lildevco de enige eigenaar is en blijft van de diensten.
Bijgevolg houden de inloggegevens die aan de klant toegekend werden, uitsluitend het recht op gebruik – tegen een vergoeding – van de diensten in en zullen er geen impliciete licenties toegekend worden krachtens deze overeenkomst. Onder geen beding zal dergelijk recht:

 • Een overdracht van eigendomsrechten op de diensten aan de klant inhouden.
 • De klant eender welke rechten op of belangen in de diensten en handelsnamen en/of handelsmerken van Lildevco toekennen.

De klant zal bijgevolg niet gebruikmaken van enig handelsmerk of handelsnaam van Lildevco, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Lildevco.

Er kan echter wel een eigendomsoverdracht bestaan inzake de standaardwebsite als aan de voorwaarden beschreven in artikel 11 zijn voldaan.

Verder stemmen de partijen ermee in dat Lildevco correcte informatieve verwijzigen mag maken naar de handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van de klant in verband met haar verstrekking van de diensten.
Voorwaarde hiervoor is echter wel dat Lildevco meteen zal stoppen met elk gebruik van eender welk aan de klant toebehorend merk in verband met de levering van de diensten bij beëindiging van deze overeenkomst.

Artikel 10 – Duur:

Elke overeenkomst die er tussen Lildevco en de klant gesloten wordt over het gebruik van een dienst/product zal een bepaalde duur hebben van 1 maand met een minimum van 24 maanden.

De duur van deze overeenkomst zal automatisch verlengd worden, na deze 24 maanden, met telkens één maand, als de overeenkomst niet door de klant opgezegd wordt tegen uiterlijk 15 kalenderdagen voor de afloop ervan, wat Lildevco het recht zal geven om de klant voor de verlengde duur te factureren.

Artikel 11 – Opzegging:

De klant kan de overeenkomst beëndigen door een schriftelijke kennisgeving per e-mail aan (administratie@lildevco.be).

De klant kan dit, na 24 maanden, doen op eender welk moment. Zolang de opzegging maar uiterlijk 15 kalenderdagen voor het einde van de duur (artikel 10) gebeurt.

Elke opzegging door de klant op minder dan 24 maanden na de eerste betaling zal Lildevco het recht hebben om een compensatie te eisen die wordt berekend volgens volgende formule.

Prijs( 24 maanden ) – Prijs ( aantal maanden klant ) = compensatie

Deze compensatie is exclusief BTW.

Bovenop de compensatie behoudt Lildevco het recht om een schadevergoeding te eisen, deze schadevergoeding zullen de door Lildevco gemaakte kosten dekken.
Elke opzegging door de klant op minder dan 15 kalenderdagen voor het verstrijken van de duur zal geen nut hebben, aangezien de overeenkomst in dat geval automatisch verlengd zal worden (artikel 10). Bijgevolg zal de klant verplicht zijn om de factuur voor de verlengde duur te betalen.

Er zal een eigendomsoverdracht plaatsvinden, voor de standaardwebsite, na het nakomen van bovenstaande voorwaarden. Dit wil zeggen dat Lildevco de domeinnaam en alle andere eigendomsrechten zal overdragen naar de klant. Lildevco verbindt zich er toe om dit binnen een termijn van 1 maand, na het schriftelijk akkoord van Lildevco, over te dragen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid:

Lildevco gaat slechts een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor haar opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door Lildevcoze steeds beperkt tot het bedrag dat door haar voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.

Artikel 13 – Persoonsgegevens en privacy:

 • Lildevco als verwerkingsverantwoordelijke

De verwerking door Lildevco van persoonsgegevens over de (potentiële) Klant en/of diens personeel/medewerkers zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van de Privacyverklaring van Lildevco. In een dergelijke situatie treedt Lildevco op als verwerkingsverantwoordelijke.
Voormelde privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Lildevco verzamelt, alsook over de wijze waarop Lildevco deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. De privacyverklaring van Lildevco kan geraadpleegd worden op de website en moet gelezen worden.
Door de diensten te bestellen of een overeenkomst met Lildevco te sluiten erkent de Klant dat hij de privacyverklaring gelezen heeft en deze aanvaardt.

 • Lildevco als verwerker

De Klant erkent dat – wat de verwerking van Klantgegevens betreft – hij zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke en Lildevco als verwerker. Alle regelingen die er in dit opzicht tussen de respectieve partijen gesloten worden, zullen uitsluitend beheerst worden door de gegevensverwerkingsovereenkomst, zoals deze tussen de partijen in kwestie gesloten werd en zoals deze ter beschikking gesteld werd op de website.
De klant erkent uitdrukkelijk dat door het bestellen van diensten of het sluiten van een overeenkomst met Lildevco hij te kennen geeft dat hij de gegevensverwerkingovereenkomst in haar geheel gelezen heeft en aanvaardt.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid:

 • Klantgegevens

Elke klant is verplicht om zijn klantgegevens vertrouwelijk te behandelen en er tevens op toe te zien dat elke derde aan wie hij toegang verleent door dezelfde vertrouwelijkheidsverplichtingen gebonden is.

De klant moet beseffen dat, wanneer hij zijn ‘API-sleutel’ aan een derde geeft, dit neerkomt op deze derde onbeperkt toegang verlenen tot zijn gegevens.

 • Samenwerking

Alle informatie die er tussen de partijen wordt uitgewisseld gedurende overeenkomst zal vertrouwelijk beschouwd worden en door elke partij met de strengste geheimhouding behandeld worden.

Deze vertrouwelijkheidsverplichting is van toepassing gedurende de samenwerking tussen de partijen en zal ook na de beëindiging van de samenwerking om welke reden dan ook, onverminderd van kracht blijven gedurende een bijkomende periode van 5jaar.
De onthullende partij zal op elk moment de enige eigenaar van haar vertrouwelijke informatie blijven. Tenzij voor zover er ter zake uitdrukkelijk iets anders bepaald zou zijn in onderhavig document, zal niets in deze servicevoorwaarden of de relatie tussen de partijen de ontvanger enige rechten op of belangen in de vertrouwelijke informatie toekennen en zullen er door deze servicevoorwaarden evenmin enige impliciete licenties toegekend worden.

Deze vertrouwelijkheidsverplichting zal echter in geen geval inhouden dat Lildevco geen recht zal hebben op het gebruik en/of de commercialisering van eender welke van de klant ontvangen ideeën, input of feedback die gebruikt kunnen worden om de diensten te verbeteren en/of uit te breiden.

Onverminderd het voorgaande erkent de klant dat, mocht er een geheimhoudingsovereenkomst tussen de partijen getekend worden, een dergelijke geheimhoudingsovereenkomst zal prevaleren.

Artikel 15 – Wijzigingen van de diensten:

Lildevco heeft het recht om het aanbod en de samenstelling van haar Diensten op elk moment te wijzigen, met inbegrip van haar Basispakket en/of -functies. In voorkomend geval zal Lildevco de klant hierover binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de wijziging informeren via (i) een kennisgeving op de website of e-mail.

Artikel 16 – Overmacht:

Lildevco kan niet aansprakkelijk gesteld worden voor het niet nakomen van eender welke van haar verplichtingen, als dit te wijten is aan overmacht.

Onder overmacht verstaat Lildevco het volgende: alle omstandigheden die op het moment dat de overeenkomst gesloten werd, als redelijk onverzienbaar en onvermijdbaar golden, en die Lildevco beletten de overeenkomst uit te voeren, of die de uitvoering van de overeenkomst moeilijker maken, in financieel opzicht of op een andere manier, dan wat normaal gezien het geval geweest zou zijn (met inbegrip oorlog, natuurrampen, brand of faillissement van derden waarop door Lildevco een beroep gedaan werd, personeelstekort, stakingen, organisatorische omstandigheden en dreigingen of daden van terrorisme).

Bovenstaande situaties geven Lildevco het recht om de overeenkomst te herzien en/of op te schorten door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder daarbij aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor het betalen van een compensatie. Als de situatie van overmacht langer dan een maand aanhoudt, heeft Lildevco het recht om de overeenkomst te beëndigen.

Artikel 17 – Vereffening:

In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet betreffende financiële zekerheden van 15 december 2004 stemmen de partijen ermee in dat in het kader van hun onderlinge relatie, vanaf de start van de overeenkomst tussen Lildevco en de klant, alle thans bestaande alsook toekomstige schulden altijd automatisch en ipso jure met elkaar verrekend en vereffend zullen worden, ongeacht hun vervaldatum, hun doel of de munteenheid waarin ze uitgedrukt werden. In het geval van concurrerende crediteurs zal de claim van de andere partij ten overstaan van de partij die met concurrerende crediteurs te maken heeft, altijd beperkt blijven tot wat er overblijft na verrekening van de aanrekenbare bedragen, en zal de permanente vereffening in elk geval rechtsgevolgen hebben ten overstaan van de curator en de resterende crediteurs die zelf bijgevolg geen bezwaar zullen kunnen maken, noch zich zullen kunnen verzetten tegen eender welke voormelde vereffeningen of schuldvergelijkingen die er door de partijen verricht zouden worden.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid:

Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch recht.

Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de handhaving, de uitvoering of de beëindiging van deze overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van de plaats waar Lildevco haar maatschappelijke zetel heeft.

Artikel 19 – Taal:

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, erkent de klant dat de taal van deze voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met Lildevco.

De originele taal van deze voorwaarden is het Nederlands. Vertalingen of documenten die in een andere taal opgesteld werden, zullen altijd als een voordeel voor de klant beschouwd worden. Bij een eventueel conflict zal altijd de Nederlandse versie prevaleren.